syys 25, 2018

Vieraskynä: Miten MPASSid ja Purot.net vastaavat opetussuunnitelman tavoitteisiin?

Purot.net-yhteistyö- ja oppimisalusta liittyi mukaan MPASSid-verkostoon tänä syksynä. MPASSid on erinomainen ratkaisu laajentaa koulun sähköistä opiskeluympäristöä niin, että opettajat ja oppijat voivat käyttää samoja käyttäjätunnuksia useissa palveluissa.

Tämä nopeuttaa uusien opetusta tukevien sovellusten leviämistä ja opetuksen toimintatapojen kehittämistä nykyisten opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti.

MPASSid täyttää tärkeän aukon, joka tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä on tähän asti ollut. OPS:ien tavoitteiden mukaan oppijoita tulee ohjata käyttämään monipuolisesti erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee hyödyntää perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä (POPS, 2014).

Mikään yksittäinen oppimisalusta tai sovellusperhe ei täytä kaikkien oppiaineiden ja opettajien tarpeita. Kouluilla on aito tarve työkalupakille, josta löytyy monipuolisia vaihtoehtoja erilaisiin opetuksen ja oppimisen tilanteisiin. Sovelluspaljouden ja niiden käyttäjätunnusten hallinta on kuitenkin haastavaa. Samaan aikaan on huomioitava oppijoiden tietosuoja GDPR:n edellyttämällä tavalla. Juuri tähän MPASSid tarjoaa kipeästi kaivatun kansallisen tason ratkaisun.

MPASSid:n käyttöönotto tukee konkreettisesti opetussuunnitelmien tavoitetta opetukseen integroituvista monipuolisista oppimisympäristöistä. Purot.net-oppimisalusta on rakennettu samojen periaatteiden mukaisesti, ja siksi MPASSid tarjoaa tärkeän palan myös Purot.net:in käyttöön opetuksessa.

Purot.net-oppimisalustalla opettajat voivat luoda omia sivustoja opetusryhmille.Kyse ei ole vain netti-/mobiilisivustosta, vaan työskentelyalustasta, jossa käyttäjät voivat luoda itse sisältöjä ja keskustella. Opettajat voivat käyttää sivustoja materiaalien tuottamiseen ja jakamiseen sekä tehtävien antamiseen. Oppijat voivat käyttää Purot.netiä ryhmätyöskentelyn alustana tai omien tuotosten/vastausten palauttamiseen. Varsinaisen opetuskäytön lisäksi luokilla voi olla omat ”kotisivunsa”, joita oppijat pääsevät työstämään haluamansa näköiseksi kokonaisuudeksi sivuston ulkoasua myöten.

Purot.net tukee useita opetussuunnitelmien tavoitteita:

  • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. TVT-osaamisen osa-alueita ovat mm. omien tuotosten laatiminen, vastuullisuus, tiedonhallinta, tutkiva ja luova työskentely. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita näkyväksi monin eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja. Purot.net on tehty alusta pitäen juuri tähän.
  • Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Vuorovaikutukseen verkossa sisältyy mm. yhteisten sisältöjen suunnittelu ja työstäminen ryhmissä, projektityöskentely sekä verkkokeskustelu ja palautteen antaminen. Vuorovaikutusta tukevalla alustalla oppijat saavat mahdollisuuksia itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa opiskelumotivaatioon.
  • Verkostoituminen ja sometaidot. Purot.net:issä on toiminnot oppijoiden väliseen verkostoitumiseen sekä oppijoiden omat profiilisivut viestiseinineen. Näin verkostoitumista ja henkilökohtaisen verkkoprofiilin hallintaa voidaan harjoitella turvallisessa ympäristössä, joka on samaan aikaan ”aito” sosiaalisen median palvelu.
  • Monilukutaito. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Yhteisölliset työskentelytaidot ja medialukutaito ovat osa monilukutaitoa. Monilukutaitoa tarvitaan (ja opitaan!) erityisesti verkossa ja somessa.
  • TVT-osaamisen kehittämisessä Purot.net harjoittaa erityisesti taitoa työskennellä wikiympäristössä ja tuottaa wikisisältöjä sekä itsenäisesti että yhteisöllisesti. Samalla kyse on monipuolisesta koko koulun oppimis- ja yhteistyöalustasta, josta opettajat löytävät laajan kirjon työkaluja opetuksen tueksi. Tällaisia ovat esimerkiksi ryhmäjaot, ryhmäsähköpostit ja äänestykset.

Tärkeä näkökulma on lisäksi edistää opetussuunnitelman mukaista oppimiskäsitystä ja -kulttuuria, jossa korostuu oppijoiden oma aktiivisuus, yhteisöllinen oppiminen ja arvioinnin kohdistuminen oppimisprosessiin. POPS:in mukaan oppiminen on yksin ja yhdessä tekemistä, ajattelemista, suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien monipuolista arvioimista. Purot.net tukee yhteisöllistä oppimista yhdistämällä yhdessä työstettävän sisällön ja keskustelun saumattomaksi kokonaisuudeksi. Työskentelyjakson jälkeen opettajat ja oppijat voivat arvioida oppimisprosessia palaamalla sen vaiheisiin versiohistorian kautta. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia.

Opetuksessa käytetään monia verkko- ja somepalveluita rinnakkain. Yksi tapa kytkeä eri alustat yhteen on niin sanottu tähtimalli. Sen ideana on, että opetuksessa käytetyt verkkoympäristöt kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi nk. kotisivulle, joka on ikään kuin tähden keskusta. Purot.net on sopiva alusta myös tähtimallin mukaiseksi kotisivuksi, verkko-opetuksen aloitussivuksi tai kokonaisen verkkokurssin työtilaksi. MPASSid:n käyttö eri palveluihin kirjautumisessa tukee tätä.

Purot.net:iin on mahdollista upottaa eri somepalveluissa olevia sisältöjä kuten videoita, esityksiä, karttoja ja niin edelleen. Vastaavasti Purot.net:issä tehdyt sisällöt ovat upotettavissa muihin verkkopalveluihin. Palveluun tehdyt sisällöt ovat myös jaettavissa jakolinkeillä ja tallennettavissa PDF-tiedostoina. Näin Purot.net:issä tehtyjä sisältöjä voidaan tallentaa ja viedä muihin oppimisalustoihin.

Purot.net:in koulupaketissa uusien sivustojen teko mihin tahansa tarkoitukseen koulussa on helppoa. Palvelu sisältää rajoittamattoman määrän sivustoja ja käyttäjätunnuksia koulun käyttöön. Koulut käyttävät Purot.netiä myös esimerkiksi opettajien keskinäisissä yhteistyöprojekteissa, hankkeissa sekä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä.

MPASSid-integraatio on jatkossa Purot.net:in koulupaketin vakio-ominaisuus ja siten nopeasti käyttöönotettavissa. Koulun pääkäyttäjille on lisäksi massapäivitystoiminnot käyttäjien hallinnointiin kuten MPASSid-liitosten lisäämiseen. Lisätietoa MPASSid-liitännästä ja muista kertakirjautumisvaihtoehdoista Purot.net:iin löydät tästä.

 

Kirjoittaja on Purot.net-palvelun perustaja, kouluttaja ja tietokirjailija Harto Pönkä.

Ei kommentteja

Kommentoi:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
CSC
Palvelun omistaa opetus- ja kulttuuriministeriö.
Palvelun operaattorina toimii CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.